Dự án Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

DỰ ÁN CUNG VĂN HOÁ HỮU NGHỊ VIỆT XÔ
Vietnam – Soviet Friendship Place of Culture Improving Project
Địa điểm/ Location: Hanoi City
Thời gian/ Excutive Time: 2006

2