Dự án nhà máy giầy dép xuất khẩu Annora Việt Nam

DỰ ÁN NHÀ MÁY GIÀY DEP XUẤT KHẨU ANNORA VIỆT NAM
Manufacturing, Transport-Footwear Factory
Annora Viet Nam Co. Project
Nhà thầu/ Contractor: Thanh Hoa Construction JSC
Địa điểm/ Location: Thanh Hoa Province
Thời gian/ Executive Time: 02.2011 – 06.2011

30a