Dự án nhà máy M-Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY M – TECH/ M – TECH FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province
Thời gian/ Executive Time: 4.2013 – 6.2013

25a2