Dự án nhà máy Nhựa Khải Thừa Việt Nam

DỰ ÁN NHÀ MÁY NHỰA KHẢI THỪA VIỆT NAM
KHAI THUA VIET NAM PLASTIC FACTORY PROJECT
Địa điểm/ Location: Luc Nam – Bac Giang Province
Thời gian/ Executive Time: 11.2012 – 12.2012