Dự án Nhà máy Pin – Tập đoàn Samsung

Dự án Nhà máy Pin – Tập đoàn Samsung
Samsung SDIV Building Project
Thời gian/ Executive time: 08.2013- 09.2013SDIVBuilding1