Dự án SEV – Cổng chính Nhà máy Samsung Vietnam

Dự án SEV – Cổng chính Nhà máy Samsung Vietnam
Sev – Main Gate & Fence of Samsung Vietnam
Thời gian/ Executive time: 02.2013 – 03.2013

MainGate1