Dự án SEV – Bể xử lý nước thải

Dự án SEV – Bể xử lý nước thải
SEV- Sewage waste water tank expansion
Thời gian/ Executive time: 11.2011- 12.2011

 

Sewagewaste2