Xí nghiệp may Hưng Hà – Công ty May 10

Xí nghiệp may Hưng Hà – Công ty May 10
Hung Ha Textile Factory – Garment 10 Corporation JSC Project
Chủ đầu tư/ Contractor: Garment 10 Corporation JSC
Địa điểm/ Location: Hung Ha, Thai Binh Province
Thời gian/ Executive Time: 06.2011 – 12.2011

9