Minh Cường Steel

Dự án hai nhà máy PHC

Dự án hai nhà máy PHC & DongSung
Địa điểm: Khu công nghiệp Deep-C, Deep C Industrial Zones – Hải Phòng
Năm: 2019