Diễn tập phương án PCCC năm 2021

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm về công tác này cho công chức, viên chức, người lao động, Công ty CP Cơ khí – Xây lắp – Thương Mại Minh Cường đã phối hợp với Cảnh sát PCCC tổ chức tập huấn kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập phương án PCCC năm 2021.