Nhà máy xử lý chất thải rắn Thuận Thành

Địa điểm: Hà Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh