2012-2013

Dự án nhà máy xử lý bùn nước

Dự án nhà máy xử lý bùn nước

Dự án Nhà máy xử lý bùn nước – Công ty Tuyển than Cửa Ông Water Sludge Treatment plant recruitment Project – Cua Ong Coal Company Chủ đầu tư/ Contractor: Cua Ong Coal Company Địa điểm/ Location: Quang Ninh Province Thời gian/ Executive Time: 2013

Xem tiếp »