Minh Cường Steel

Cẩu 70 tấn

DỊCH VỤ CẨU 70 TẤN

cau-70-tan-29la-1719

Cẩu 70 tấn 29la-1719

cau-70-tan-29la-1786

Cẩu 70 tấn 29la-1786