Minh Cường Steel

Dự án nhà máy AK Chem Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY AK CHEM TECH
AK CHEM TECH FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Yen Phong – Bac Ninh Province
Thời gian/ Executive Time: 2013

24b1