Minh Cường Steel

Dự án nhà máy Doosung – Tech

DỰ ÁN NHÀ MÁY DOOSUNG – TECH
DOOSUNG – TECH FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Sam IL Construction Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Hoa Binh Province
Thời gian/ Executive Time: 12.2013-1.2014