Minh Cường Steel

Dự án nhà máy hóa chất HanJin

DỰ ÁN NHÀ MÁY HÓA CHẤT HANJIN
HANJIN CHEMICAL FACTORY PROJECT
Nhà thầu /Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Bac Ninh Province
Thời gian/ Executive time: 8.2012-9.2012

HANJIN