Minh Cường Steel

Dự án nhà máy J-One Vina

DỰ ÁN NHÀ MÁY J–ONE VINA/ J–ONE VINA FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Coremsys E&C Vina Co., Ltd
Địa điểm/ Location: Bac Giang Province
Thời gian/ Executive Time: 3.2012-5. 2012

JONEVINA3