Minh Cường Steel

Dự án nhà máy Seowon VietNam

DỰ ÁN NHÀ MÁY SEOWON VIETNAM
SEOWON VIETNAM FACTORY PROJECT
Nhà thầu/ Contractor: Kyung An E&C
Địa điểm/ Location: Yen Phong Province
Thời gian/ Executive Time: 2009

2