Minh Cường Steel

Dự án nhà máy xử lý bùn nước

Dự án Nhà máy xử lý bùn nước – Công ty Tuyển than Cửa Ông
Water Sludge Treatment plant recruitment Project –
Cua Ong Coal Company
Chủ đầu tư/ Contractor: Cua Ong Coal Company
Địa điểm/ Location: Quang Ninh Province
Thời gian/ Executive Time: 2013